ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน intranet | ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในกระทรวงแรงงาน

[จดหมายเวียน]

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 25/05/2018 - 15:14
คำสั่งสำนักงานปลักกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดทำองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(KM Team) 25/05/2018 - 14:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระดับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25/05/2018 - 14:26
เรียน จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 25/05/2018 - 14:17
ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) เรื่อง ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 25/05/2018 - 13:58
การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 25/05/2018 - 13:43
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 109/2561 25/05/2018 - 10:56
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 108/2561 25/05/2018 - 07:53
ถึง สำนักงานแรงงานทุกจังหวัด เรื่อง สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนซิมการ์ดบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ 24/05/2018 - 18:29
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24/05/2018 - 16:58
ข้อสั่งการจากการประชุม ศปก. ครั้งที่ 106 วันที่ 21 พ.ค. 2561 24/05/2018 - 14:47
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับงานอาสาสมัครแรงงาน 24/05/2018 - 11:09
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดตามแจ้งท้าย เรื่อง ที่นั่งศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 24/05/2018 - 10:53
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 24/05/2018 - 09:49
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขอส่ง QR CODE เกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพผุ้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" 24/05/2018 - 09:35
   
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 23/05/18
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ ๒ การฝึกยกระดับฝีมือ 23/05/18
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลกาารดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 23/05/18
กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 23/05/18
จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 22/05/18
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่รอบสนามบินสุโขทัย ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน 22/05/18
แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 22/05/18
เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดเมื่อคืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 21/05/18
จังหวัดสุโขทัยร่วมสร้างสังคมคุณธรรมตามแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ี 1 21/05/18
สรจ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจสารเสพติดตามยุทธศาสตร์ฟ้าแดดสงยางจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 18/05/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 18/05/18
สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18/05/18
สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17/05/18
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการคุยกับผู้ว่าฯ ที่สถานนีวิทยุ สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz เรื่อง "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน" 17/05/18
จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 17/05/18
Syndicate content
 
     
   
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 25/05/18
.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 25/05/18
สรจ.นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 25/05/18
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 25/05/18
สรจ.พะเยา ได้ส่งมอบตั๋วแลกเงิน คืนภาษีไต้หวัน 2561 25/05/18
สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 110 / 2560-2561 25/05/18
สรจ.พะเยา ร่วมออกหน่วยให้บริการในกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 25/05/18
สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 109 / 2560-2561 25/05/18
สรจ.มหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา 25/05/18
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 110/2560-2561 25/05/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง 25/05/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง 25/05/18
จังหวัดพิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 24/05/18
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 109/2560-2561 24/05/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 24/05/18
Syndicate content