[จดหมายเวียน]

ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 21/08/2018 - 16:51
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 21/08/2018 - 16:14
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสกลนคร ไตรมาส 2 ปี 2561 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 21/08/2018 - 16:13
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 167/2561 21/08/2018 - 14:40
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 167/2561 21/08/2018 - 14:37
เรียน แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ฯ 21/08/2018 - 10:37
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 166/2561 21/08/2018 - 10:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 20/08/2018 - 19:51
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 20/08/2018 - 17:11
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 20/08/2018 - 16:56
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561) 20/08/2018 - 15:18
แจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 320/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน 20/08/2018 - 14:53
สำนักปลัดกรทรวงพาณิชย์ ประสงค์รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 20/08/2018 - 13:06
แจ้งสำนักงานแรงงานจังหวัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/08/2018 - 09:46
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สรจ.หนองบัวลำภู ขอส่งรายงานสถานการณ์ฯ ไตรมาส 2 /2561 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) 17/08/2018 - 16:31
   
 
สรจ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ โครงการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน 21/08/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 21/08/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้า สินค้าเกษตร-ผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 21/08/18
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/08/18
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุม (ศปก.รง.) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 168/2560-2561 21/08/18
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2561 21/08/18
แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย 21/08/18
แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย 21/08/18
แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ จังหวัดยะลา 21/08/18
สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 11/2561 20/08/18
แรงงานจังหวัดสระบุรี ออกติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 18/08/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/08/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2561 17/08/18
สรจ.สุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 17/08/18
แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 17/08/18
Syndicate content
 
     
   
 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 21/08/18
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยายสรุปภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 21/08/18
กรง.ชร ร่วมต้อนรัับและร่วมประชุมหารือ กระชับมิตรภาพด้านแรงงาน ระหว่าง 2 ประเทศ ไทย-จีน 21/08/18
แรงงานจังหวัดแพร่ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ (ฝึกระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค.61) 21/08/18
นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ 21/08/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 21/08/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 21/08/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องในหัวข้อ "การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต 21/08/18
สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2561 (ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 21/08/18
สรจ.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 168/2561 ผ่านระบบ Video Conference 21/08/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวัยแรงงาน (อายุ ๒๐ - ๕๙ ปี) 21/08/18
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น ประจำปี ๒๕๖๑ 21/08/18
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ 21/08/18
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 21/08/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 20/08/18
Syndicate content