ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน intranet | ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในกระทรวงแรงงาน

[จดหมายเวียน]

สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 และรายปี 2560 16/02/2018 - 16:22
ถึง ทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2560 และรายปี 2560 16/02/2018 - 16:18
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 46/2561 16/02/2018 - 15:41
คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงแรงงาน 16/02/2018 - 15:00
การทดสอบหลักสูตร ICDI. Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 16/02/2018 - 14:33
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัด เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบรายจ่ายอื่น) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐ 16/02/2018 - 14:27
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงาน และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดตราด ไตรมาส 4/2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 16/02/2018 - 10:27
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดแพร่ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)และ รายปี 2560 16/02/2018 - 09:54
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งบทสรุปผู้บริหาร ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) 16/02/2018 - 09:22
สรจ.กาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 และ รายปี 2560 15/02/2018 - 17:18
เรียน แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขอส่งแนวทางการดำเนินงานและ Road Map แผนปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15/02/2018 - 16:54
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงาน และดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดระนอง ไตรมาส 4/2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) 15/02/2018 - 16:53
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สรจ.หนองบัวลำภู ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานฯ ไตรมาส 4 ปี 2560 และรายปี 2560 15/02/2018 - 16:42
ถึง สำนักงานแรงงานทุกจังวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ขอส่งบทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์แรงงาน และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 4 ปี2560(ตุลาคม-ธันวาคม)และรายปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) 15/02/2018 - 16:41
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชีวัดภาวะแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม) และ รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม) 15/02/2018 - 16:39
   
 
สรจ.หนองบัวลำภู ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2561 16/02/18
สระบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) 16/02/18
สรจ.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 47/2561 ผ่านระบบ Video Conference 16/02/18
สรจ.หนองบัวลำภู จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2562-2564 15/02/18
จังหวัดสุโขทัยประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล 15/02/18
สระบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/02/18
สรจ.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 46/2561 ผ่านระบบ Video Conference 15/02/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 15/02/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนทำการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง 14/02/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์ 14/02/18
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์๋ 14/02/18
สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 45/2560-2561 14/02/18
สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561 13/02/18
สรจ.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 44/2561 ผ่านระบบ Video Conference 13/02/18
สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561 13/02/18
Syndicate content
 
     
   
 
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 16/02/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 16/02/18
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 47/2560-2561 16/02/18
จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายในจังหวัดพิจิตร 16/02/18
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการในจังหวัดพิจิตร 16/02/18
การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี 16/02/18
สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/02/18
.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ ๘ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 16/02/18
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ นางสาวออม วงจันทร์ ในกรณีนาย วันสิน วงจันทร์ ผู้เป็นสามีเสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้ 16/02/18
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ 16/02/18
ร่วมประชุมประสานนโยบายและเตรียมการเข้าร่วมประกวดชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการ และสถานศึกษา 16/02/18
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดยโสธร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ รุ่นที่ 1 16/02/18
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศป.กรง.) ครั้งที่ 44/2560-2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) 16/02/18
มอบสิ่งของเพื่อออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561 16/02/18
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562 - 2564 16/02/18
Syndicate content