ชื่อผู้ใช้งาน :  
 
รหัสผ่าน :  
 
         

แจ้งปัญหากรณีฉุกเฉินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย กรุณาโทรแจ้งที่เจ้าหน้าที่ Helpdesk เบอร์โทร 090-8060295 , 090-8060296 และ 087-7087798
- แจ้งปัญหาการใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์ กรุณาโทรแจ้งที่เจ้าหน้าที่ Helpdesk เบอร์โทร 085-0823463 และ 081-5829967
- แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัด และระบบอินทราเน็ต สามารถติดต่อได้ที่ 088-5472077
----------------------
-ขณะนี้ ศทส. ได้ทำการปิดรหัสผู้ใช้งานระดับหน่วยงาน(Username) ที่ขึ้นต้นด้วย ops แล้วให้ใช้เป็นรายบุคคล
- สำหรับส่วนภูมิภาค ให้ใช้รหัสส่วนบุคคลที่ขึ้นต้นด้วย 22xxxxxx
- สำหรับส่วนกลาง ให้ใช้รหัสส่วนบุคคลที่ขึ้นต้นด้วย รหัสหน่วยงาน 4 ตัว เช่น 0210xxxx