เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน (Intranet)

ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet)

← กลับไปที่เว็บ ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet)

หากมีปัญหาการใช้งานระบบสามารถสอบถามได้ที่ HelpDesk
(บ.9EXPERT ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาฯ)

Web : http://support.9expert.co.th
User : mol
Password : Mol123456

โดยระบุปัญหาให้ชัดเจน และ ละเอียด เพื่อที่จะสามารถให้การสนับสนุนได้ทันที และรวดเร็ว
- คุณนวพัฒน์ สกุลครู โทรศัพท์ 02 219 4304-5 ต่อ 111 (8:30 - 16:30 น.)
- คุณชัยรัตน์ ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โทรศัพท์ 02 219 4304-5 ต่อ 112 (8:30 - 16:30 น.)
- E-mail : contactweb@mol.mail.go.th