เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายใน (Intranet)

ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet)

← กลับไปที่เว็บ ระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในกระทรวงแรงงาน (Intranet)

หากมีปัญหาการใช้งานระบบสามารถสอบถามได้ที่ contactweb@mol.mail.go.th
โดยระบุปัญหาให้ชัดเจน และ ละเอียด เพื่อที่จะสามารถให้การสนับสนุนได้ทันที และรวดเร็ว
- E-mail : contactweb@mol.mail.go.th

สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
งานด้านดูแลเว็บไซต์ 02-2321224
งานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ 02-2321035 , 02-2321528